Neutron therapy

    external radiotherapy using a neutron beam